Garancija

GARANTNI LIST – OPŠTI USLOVI

1. Davalac garancije (proizvođač uređaja, tj. SZTR Flow Tools kao zastupnik proizvođača) garantuje da proizvod ima sva potrebna svojstva za njegovu redovnu upotrebu ili svrhu kojoj je taj uređaj namenjen, ali ne preuzima odgovornost za svojstva proizvoda koja su nužna za specifičnu upotrebu ili obavljanje delatnosti, koju je bilo potrebno posebno ugovoriti, odnosno koja pri ugovaranju kupoprodaje od strane kupca nije zatražena od prodavca, kao i za moguću izgubljenu dobit zbog nedostatka navedenih specifičnih svojstava.

2. Garancija počinje teći datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem kupcu i potpisanim i overenim garantnim listom od strane kupca vraćenim sa poštom na adresu SZTR Flow Tools, Miloša Pocerca 4, 15000 Šabac nakon čega preduzeće SZTR Flowtools overava garantni list i vraća ga kupcu.

3. Garancija na uređaj je 12 meseci (ako nije dugačije navedeno).

4. Garancija ne pokriva potrošni materijal.

5. Preduzeće SZTR Flow Tools se obavezuje u trajanju garantnog roka da će obezbediti rezervne delove od proizvođača te snositi troškove dostave od proizvođača do sedišta preduzeća SZTR Flow Tools Miloša Pocerca 4, 15000 Šabac , što uključuje i troškove carinjenja i špedicije te obezbediti rezervne delove u roku od 45 do najkasnije 60 radnih dana, krajnjem kupcu.

6. Preduzeće SZTR Flow Tools ne snosi troškove dostave rezervnih delova do krajnjeg kupca niti troškove ugradnje rezervnog dela u garantnom roku.

7. Kod transporta uređaja na servis ili sa servisa kupac snosi troškove transporta.

8. Izlazak servisne službe se računa po pređenom kilometru u visini od 250 din po kilometru od sedišta servisne službe (zavisno iz koje ste regije ili opštine), sedište servisne službe je u Šapcu, ukoliko imamo servisnu službu bliže sedištu kupca tada se kilometraža naplaćuje od najbližeg servisnog centra.

9. Cena radnog sata preduzeća SZTR Flowtools je 1200 din + pdv.

10. Sve reklamacije se podnose isključivo i samo u pismenom obliku putem / elektronske pošte – info@flowtools.rs , Tel +381 (0)64 127 3468 ili poštom na adresu preduzeća SZTR Flowtools.

11. Garancija ne važi u sledećim slučajevima:
- Neispravno rukovanje uređajem (koje nije u uputstvu za korišćenje).
- Izlaganje uređaja vlazi, vodi, udarima groma (atmosferskim pražnjenjima), naponu koji nije naveden u specifikaciji uređaja.
- Da se uređaj koristi za šta nije namenjen od proizvođača.
- Mehaničkom oštećenje uređaja.
- U slučaju da uređaj dođe u kontakt sa nagrizajućim tečnostima koje ga mogu oštetiti.
- Neovlašćenog otvaranja ili popravljanja, promenama na uređaju koje nije predvideo proizvođač.
- Nestručne nadogradnje programa, promena fabrički predviđenih funkcija uređaja.

12. SZTR Flow Tools ne snosi troškove kupcu materijalne niti finansijske nastale zbog zastoja uređaja koje kupac može imati dok uređaj ne radi ili je na servisu.

13. SZTR Flow Tools nije dužan obezbediti zamenski uređaj dok je uređaj od kupca na servisu ili neispravan.

14. SZTR Flow Tools ne snosi materijalne niti finansiske troškove eventualne štete koja može nastati nestručnim korišćenjem uređaja.

15. SZTR Flow Tools ne snosi materijalne niti finansijske troškove eventualne štete koje uređaj može prouzrokovati nemarnim ili nepropisnim korišćenjem ili povrede koje uređaj može prouzrokovati korisnicima uređaja.

16. U slučaju spora između preduzeća SZTR Flow Tools i kupca svaki spor ćemo pokušati mirno rešiti na zadovoljstvo svih strana, ukoliko se strane ne mogu dogovoriti za pravne sporove nadležan je sud u Šapcu.